In- en exclusiecriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, kijken wij samen met de cliënt naar de hulpvraag en of wij de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de start van de begeleiding. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de groep dagbesteding of in de ambulante setting waarbinnen wij zorg bieden.

Inclusiecriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Viverè: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de cliënt. Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.

Algemene exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en op onze locatie dus niet geplaatst kunnen worden zijn cliënten waar sprake is van:

  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
  • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
  • Wegloopgedrag,
  • Vertonen van suïcidaal gedrag,
  • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen,
  • Actuele drugs- en/of alcoholverslaving,
  • Psychoses,
  • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.